Alcoi s’adhereix a l’Agència del Territori, que vetlarà pel compliment de la legalitat

El Ple va aprovar aquesta proposta que suposa la delegació de les competències de sanció

Alcoi s'adhereix a l'Agència del Territori, que vetlarà pel compliment de la legalitat
La proposta es va aprovar en el Ple extraordinari celebrat fa dues setmanes.

En el Ple extraordinari celebrat fa dues setmanes, l’Ajuntament va aprovar la seua adhesió a la recentment constituïda Agència Valenciana de Protecció del Territori, una proposta que va tirar avant amb els vots a favor de pràcticament tota la corporació, exceptuant el regidor no adscrit, que es va abstindre, i el vot en contra de Vox, el portaveu de la qual, David Abad, va qualificar el nou organisme autonòmic com “un quiosquet més del govern del Botànic”.

L’Agència Valenciana de Protecció del Territori té com a finalitat essencial vetlar per la utilització racional i legal del sòl, d’acord amb el que disposen la Llei d’Ordenació del Territori, Urbanisme i Paisatge de la Comunitat Valenciana i la resta de legislació urbanística. La Generalitat, a través de l’Agència, exerceix les potestats autonòmiques de protecció de la legalitat urbanística respecte a infraccions greus o molt greus comeses en sòl no urbanitzable, comú o protegit. Iniciat per la Generalitat l’exercici de la seua competència, el municipi haurà d’abstindre’s de tota actuació respecte d’aquest assumpte des del moment en què reba l’oportuna comunicació, remetent a l’administració autonòmica les actuacions que fins a aqueix moment hi haguera, en el seu cas, desenvolupat.

Cal tindre en compte que fins al moment eren els tècnics municipals els encarregats d’alçar actes de denúncia i inspecció, així com l’elaboració dels informes tècnics necessaris per a la tramitació dels procediments sancionadors davant qualsevol infracció urbanística. L’adhesió a l’Agència implica la delegació de les competències de sanció i restabliment de la legalitat. La potestat d’inspecció s’exercirà segons convinguen totes dues administracions.

Send this to a friend