Dades del lloc web

Per a donar compliment al que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web:
EL NOSTRE CIUTAT. Atén informació de L’Alcoià, Comtat i Foia de Castalla.
Denominació social editor : MES CIUTAT SA. Plaza Pintor Gisbert, 3. 03801 Alcoi (Alacant).
C.I.F.:A-54709548
Dades registrals: Inscrita en el Registre Mercantil d’Alacant, al tom 3.719, foli 130, fulla número A-136.733, inscripció 1a.
President Consell d’Administració: Jeremies Gisbert.
Director: Luis Peidro.
Gerent: Javier Llopis
Correus electrònics de contacte:
redaccion@elnostreciutat.com
deportes@elnostreciutat.com
administracion@elnostreciutat.com
gerencia@elnostreciutat.com
Telèfons de contacte
966 360 101 i 683 681 788
Depòsit Legal: A 437- 2013

Codi Deontològic

MÉS CIUTAT, S. a. a través de la seua capçalera EL NOSTRE CIUTAT diferenciarà clarament la informació de l’opinió. La informació s’atindrà al relat objectiu dels fets. En ella no tindran cabuda les opinions o judicis de valor de l’o de la periodista. Els espais d’opinió es guiaran per l’interés informatiu, l’equilibri i el pluralisme. Gèneres com la crònica o la crítica admeten la interpretació o opinió justificada.

La veracitat exigeix la comprovació dels esdeveniments que es donaran a conéixer a l’opinió pública. Requereix que tot fet siga contrastat per diferents fonts, coneixedores o testimonis de la realitat que es tracte. Les/els periodistes estan obligades/us a conéixer i difondre tots els punts de vista necessaris per a traslladar a la ciutadania la informació més completa i fiable.

A l’hora de narrar un fet, les/els informadores/és de MÉS CIUTAT, S.A seran imparcials en l’exposició, descripció i narració. En la pràctica professional, no caben d’equilibris ni biaixos. Ni els titulars ni els textos induiran a interpretacions falses o errònies.

En MÉS CIUTAT, S.A als seus professionals actuaran amb neutralitat i no s’implicaran en el fet noticiós. Deixaran a un costat les seues idees i preferències personals.

La labor informativa en MÉS CIUTAT, S.A se desenvoluparà amb independència. Per això, es rebutjaran pressions polítiques i comercials per a la difusió de notícies que no tinguen valor informatiu. Els fets que es difonguen seran fidels a la realitat i s’expressaran amb claredat, exactitud i precisió.

En MÉS CIUTAT, S.A la credibilitat serà l’objectiu prioritari i permanent. S’evitaran l’especulació i la difusió de conjectures o rumors. Qualsevol error serà rectificat amb immediatesa i màxima diligència.

Politica d’Igualtat i Diversitat

MÉS CIUTAT, S.A, té establits entre els seus objectius, no sols la intermediació de qualsevol forma de discriminació, sinó la promoció activada de la diversitat dins de la companyia, i els seus òrgans de govern, principalment entre la plantilla de treballadors.

La diversitat és entesa en la seua més àmplia acceptació, abastant, a manera ejemplificatiu i no exhaustiu, aspectes com l’edat, el sexe, la discapacitat o la formació i experiència professionals.

Tant les normes de govern, com els procediments interns de MÉS CIUTAT, S.A, recullen transversalment el principi de diversitat, garantint d’aquesta manera la seua més efectiva promoció i compliment.

La política de diversitat i inclusió de MÉS CIUTAT, S.A se assentisca sobre els següents principis:

  • La promoció de les mesures necessàries per a assegurar la igualtat d’oportunitats i evitar qualsevol discriminació en els processos de selecció, tant dels membres del Consell d’Administració, com de les seues comissions delegades, com de l’equip humà de l’empresa.
  • Foment de les estratègies corporatives que permeten la formació del talent femení, promovent el desenvolupament d’activitats dirigides a la seua consecució.
  • Revisió periòdica de les activitats desenvolupades, amb la finalitat de tindre identificades les potencials febleses i punts de millora, a l’efecte de previndre, mitigar i corregir el seu impacte.
  • Utilització dels recursos audiovisuals de l’empresa MÉS CIUTAT, S.A, per a conscienciar i sensibilitzar als lectors sobre la importància del respecte i compliment de la diversitat.
  • Extensió a la cadena de proveïdors del compromís de respecte i promoció de la diversitat i la inclusió.