L’Ajuntament sanciona a l’aparcament de la Rosaleda amb 300 euros diaris

La Junta de Govern de l’Ajuntament d’Alcoi ha aprovat recentment desestimar les al·legacions presentades per la UTE Rosaleda, formada per Ortiz e Hijos i Auplasa, per la falta de manteniment i reparacions necessàries a les instal·lacions de l’aparcament de la Rosaleda, aplicant una sanció consistent a una multa de 300.51 euros diaris que es farà efectiva sobre la garantia definitiva fins que no s’inicien els treballs de manteniment i conservació que s’hauran d’executar abans de tres mesos.

D’aquesta manera, el Govern municipal vol resoldre un problema que està afectant des de fa anys a aquestes instal·lacions, i del qual durant molt de temps no s’ha ocupat el govern del Partit Popular mentre el deteriorament avança de forma important sense que la UTE responsable es faça càrrec de la seua responsabilitat.

El 27 de maig de 2013 el Ple de l’Ajuntament va acordar incoar expedient sancionador a la mercantil UTE Rosaleda per incórrer en una falta greu donat el deficient estat en què es troba l’aparcament per la manca de manteniment. Davant això, la pròpia UTE va al·legar que el manteniment de la superfície correspon a l’Ajuntament, en tractar-se d’un espai públic municipal. Però el Plec de Clàusules Administratives Particulars que regula la concessió de l’aparcament durant un període de 50 anys estableix clarament que el manteniment i conservació de tot l’aparcament, inclosa la superfície, correspon al contractista.
Per tant, el Govern ha determinat que des d’ara i fins que no siguen reparats els despefectes la UTE haurà d’abonar 300,51 euros diaris com a sanció, i a més córrer amb les reparacions oportunes.

Send this to a friend