Més de 90.000 euros per a ajudes a l’habitatge a col·lectius vulnerables

L'Ajuntament d'Alcoi ha rebut una subvenció de la Generalitat Valenciana

L'Ajuntament destina 93.000 euros a ajudes de l'habitatge
Vista general d’Alcoi.

Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica de la Generalitat Valenciana ha concedit a l’Ajuntament d’Alcoi una subvenció de 93.597,28 euros destinada a facilitar una solució residencial immediata o a ajudar amb el lloguer a a les persones víctimes de violència de gènere, a aquelles que hagen patit desnonament del seu habitatge habitual, persones sense llar i altres en situació d’especial vulnerabilitat.

Les ajudes formen part del Programa a desenvolupar per les entitats locals dins del Pla Estatal 2018-2021.

En les bases de la concessió s’estableix que el consistori haurà de destinar el 30% de l’import total de l’ajuda concedida a la posada a la disposició d’un allotjament o solució residencial immediata a persones que es troben en les situacions d’especial vulnerabilitat anteriorment esmentades.

D’altra banda, fins al 70% de l’import total de la subvenció concedida serà destinada a la concessió d’ajudes directes per al pagament del lloguer d’un habitatge adequat o del preu d’ocupació de l’immoble de titularitat privada o sobre qualsevol allotjament o dotació residencial susceptible de ser ocupada per les persones beneficiàries.

La regidora d’Habitatge, María Baca mostra la seua “satisfacció per la concessió d’aquesta subvenció, que ve a complementar el treball realitzat per l’Ajuntament d’Alcoi per a garantir l’accés a un habitatge digne a qualsevol persona en situació de vulnerabilitat”.

L’Ajuntament, com a gestor d’aquestes ajudes, determinarà prèviament els criteris de selecció, l’adjudicació de l’ajuda i la seua quantia segons els informes que emeten els serveis socials, així com els terminis i mètodes de pagament de la subvenció. També correspondrà al consistori la possibilitat d’efectuar pagaments i abonaments a compte i de fixar els terminis i la forma de justificació per part de la persones beneficiàries.

La resolució estableix que la condició de persona especialment vulnerable ho determinarà la valoració emesa per Serveis Socials, que atendrà i valorarà les circumstàncies personals de cada persona. En aquest sentit, es tindrà en compte si la persona sol·licitant té problemes de salut mental o diversitat funcional, si es tracta de persones joves extutelades per la Generalitat o d’avançada edat, si són persones ‘exrecluses’, sol·licitants d’asil o persones migrants vulnerables, independentment de la seua situació administrativa i altres situacions similars.

Les ajudes es repartiran en règim de concessió directa i la quantia serà determinada per l’ajuntament, depenent de les circumstàncies personals de la persona beneficiària i de conformitat amb l’informe emés pels Serveis Socials.

Send this to a friend