CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL D’ACCIONISTES 2022

MES CIUTAT S. A.

Per mitjà de la present i de conformitat amb el que es preveu en els Estatuts Socials, i per acord del Consell d’Administració de data 16 de febrer del present, es convoca als senyors accionistes de la mercantil MES CIUTAT S. A. a la Junta General Ordinària, que se celebrarà a Alcoi, Carrer Sant Francesc n *º 10, Cambra del Comerç d’Alcoi, el pròxim dia 7 de juny de 2023 a les vint hores en primera convocatòria o, de no aconseguir-se el quòrum necessari, en segona convocatòria, l’endemà, 8 de juny, en el mateix lloc i hora, per a deliberar sobre el següent

ORDRE DEL DIA

1.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels comptes de l’exercici de 2022 i de la gestió efectuada pels membres del Consell d’Administració.
2.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la proposta d’aplicació del resultat corresponent a l’exercici de 2022.
3.- Aprovació constitució reserva capitalització.
4.- Reelecció del conseller Don Jeremies Gisbert Pastor.
5.- Reelecció del conseller Don Jorge-Francisco Vaquer Calatayud
6.- Reelecció del conseller Don Rafel-Antoni Bernabeu Verdú,
7.- Reelecció del conseller La Unió Alcoiana S. A. de Seguros y Reaseguros
8.- Reelecció del conseller Don Carlos Sempere Borja
9.-Reelecció de la consellera Donya Vanesa Juan Miguel.
10.-Reelecció del conseller Don Luís-Miguel Peidro Payá
11.- Ratificació de la gestió del Director de continguts, Don Luís-Miguel Peidro Payá, i renovació o en el seu cas nou nomenament d’aquest càrrec.
12.-Precs i preguntes
13.- Redacció i aprovació, si escau, de l’acta de la Junta.

Es fa constar que qualsevol accionista podrà obtindre de la societat, en el domicili social d’aquesta, de manera immediata i gratuïta, els documents que han de ser sotmesos a la Junta que es convoca, així com del dret a demanar el lliurament o l’enviament gratuït d’aquests documents, i els informes o aclariments que estimen precisos sobre els assumptes compresos en l’ordre del dia.

A Alcoi, a 26 d’abril de 2023

El President                   Jeremies Gisbert Pastor                        El Secretari     José Barrachina Mataix

Send this to a friend