El Consell autoritza l’adequació del sistema de climatització de Labora

El Consell autoritza l'adequació del sistema de climatització de Labora
Seu del servei públic d’ocupació, Labora, a Alcoi.

El Ple del Consell ha donat el vistiplau a la contractació de les obres per a l’adequació en el sistema de ventilació i climatització per a evitar la propagació de la COVID-19 en diferents centres Labora. Concretament es duran a terme obres en els Espai Labora d’Alcoi, Dénia, Ibi i Villena per un import del contracte és de 131,890 euros, IVA inclòs, a càrrec de l’empresa Projectes i Instal·lacions Tèrmiques SL, informa la Generalitat Valenciana.

L’article 120 de la Llei de Contractes del Sector Públic estableix un règim excepcional quan l’Administració haja d’actuar de manera immediata a causa d’esdeveniments catastròfics. En aquestes situacions l’òrgan de contractació pot contractar lliurement el seu objecte, en tot o en part, i ha de donar compte d’aquests acords al Consell en el termini màxim de trenta dies.

D’altra banda, la Disposició addicional segona del Decret llei 1/2020, de 27 de març, del Consell, determina que l’adopció de qualsevol classe de mesura directa o indirecta per part dels òrgans de l’Administració del Consell per a fer front a la COVID-19 justificarà la necessitat d’actuar de manera immediata.

L’actual pandèmia ha exigit la incorporació de precaucions i mesures de prevenció a implementar en tots els ordres i sectors del país. Es tracta de mesures encaminades a aconseguir la minimització de riscos de contagi del virus, evitar possibles repunts de la malaltia i preservar en tot moment la salut i el benestar del conjunt de la ciutadania.

Labora té al seu càrrec l’impuls i execució de la política de la Generalitat en matèria d’intermediació en el mercat de treball i d’orientació laboral, i les polítiques actives d’ocupació i de formació professional. Aquest organisme ha hagut també d’adaptar-se per a dur a terme les seues activitats en el marc de la realitat reflectida en el Pla per a la transició a una nova normalitat.

Send this to a friend